Русе

Две автоматични измервателни станции следят непрекъснато нивото на фините прахови частици и чистотата на въздуха в Русе.

Станция “Родина 2” е разположена на ул. “Сърнена гора” № 36, а станция “Дружба 2” се намира на площадка в близост до бул. “България” № 96. Местоположението им е определено с цел коректно отчитане на влиянието на различните източници на емисии на фини прахови частици, включително и тези от битово отопление с дърва и въглища.

 

Станциите са оборудвани с автоматични анализатори за едновременно измерване на концентрациите на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в атмосферния въздух, което е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването с фини прахови частици върху здравето.

Автоматичните измервателни станции са осигурени по Интегрирания проект “Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, който се реализира с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. С данните от мониторинга ще се направи оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта, който обединява усилията на шест общини – Столична, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Монтана, за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на атмосферния въздух.